Adatkezelési tájékoztató

ZEBRA AUTÓSISKOLA ÉS MOTOROS ISKOLA JÓKAI IMRE EV.ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRINTETT TERMÉSZETES SZEMÉLY JOGAIRÓL SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE VONATKOZÁSÁBA

BEVEZETÉS A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet)előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyestájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását. Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja. Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget. A tájékoztatást közzé kell tenni a társaság honlapján, vagy az érintett személy részére kérésére meg kell küldeni. I. FEJEZET AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő: Cégnév: Zebra Autósiskola és Motoros Iskola (Jókai Imre ev.)Székhely: 1223 Budapest, Kuruc u. 17.Képviseli: Jókai Imre Elérhetőségek: 06-30/463-0292(a továbbiakban: Társaság) II. FEJEZET ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.)Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:Társaságunk IT szolgáltatója1. oldal
ZEBRA AUTÓSISKOLA ÉS MOTOROS ISKOLAJÓKAI IMRE EV.ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Társaságunk a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe,aki az IT szolgáltatásokat (elsődlegesen tárhelyszolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig – kezeli a honlapon megadott személyes adatokat. A fenti adatfeldolgozó megnevezése a következő:Cégnév: Macroweb Internet Consulting Kft Székhely: 1213 Bp. Páfrányos út 15III. FEJEZET AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA1. Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján 1.1. Amennyiben a Társaság hozzájáruláson alapuló adatkezelést kíván végezni, az érintett hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez az adatkezelési szabályzatban meghatározott adatkérő lap szerinti tartalommal és tájékoztatással kell kérni. 1.2. Hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett a Társaság internetes honlapjának megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozótechnikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi. A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül hozzájárulásnak. 1.3. A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál,akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni. 1.4. Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg,amely más ügyekre is vonatkozik – például értékesítési, szolgáltatási szerződésmegkötése – a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában,világos és egyszerű nyelvezettel. Az érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti a Rendeletet, kötelező erővel nem bír.1.5. A Társaság nem kötheti szerződés megkötését, teljesítését olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.1.6. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni,mint annak megadását. 1.7. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá2. oldal
ZEBRA AUTÓSISKOLA ÉS MOTOROS ISKOL AJÓKAI IMRE EV.ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül,valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.2. Jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés 2.1. A jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén a kezelhető adatok körére, az adatkezelés céljára, az adatok tárolásának időtartamára, a címzettekre az alapul szolgáló jogszabály rendelkezései irányadók. 2.2 A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt ez esetben közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező, továbbá az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozójogi kötelezettség alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az előbbi információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalásnyilvánosságra hozatalával is.3. Jogos érdeken alapuló adatkezelés3.1. A Társaság vagy valamely harmadik fél jogos érdeke jogalapot teremthet az adatkezelésre, feltéve, hogy az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget. Figyelembe kell venni az érintett adatkezelővel való kapcsolat aalapján észszerű elvárásait, így a személyes adatok kapcsolattartási, akár közvetlen üzletszerzési célú kezelése is jogos érdeken alapulónak tekinthető.4. Tájékoztatás ügyféladatok, szerződő partnerek, kapcsolattartók adatainakkezeléséről4.1. A Társaság szerződés teljesítése jogcímén a szerződés előkészítése, megkötése,teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása – összefoglalva a közös érdekkörben felmerülő gazdasági folyamatok támogatása – céljából kezelheti a vele szerződéses viszonyban álló természetes személy nevét, születési nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, vállalkozói, őstermelői igazolvány számát, személyi igazolvány számát, lakcímét, székhely, telephely címét,telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét, bankszámlaszámát, tanuló azonosítószámát (ügyfélszámát, rendelésszámát), online azonosítóját, egészségügyi alkalmassági iratait, bizonyítványát és egyéb egészségügyi adatait, leletit. Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A személyes adatok címzettjei: a Társaság cégvezetője, könyvelési, adózási, üzletkötési feladatokat ellátó adatfeldolgozói. A személyes adatok tárolásának időtartama a Társaság hosszútávú üzleti kapcsolataira tekintettel a szerződés megszűnését követő 5 év. 3. oldal
ZEBRA AUTÓSISKOLA ÉS MOTOROS ISKOLAJÓKAI IMRE EV.ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 4.2. A természetes személy szerződő fél szerződésben megadott adatai számviteli,adózási célú kezelésének jogalapja jogi kötelezettség teljesítése, ebben a körben azadattárolás időtartama 8 év. 4.3. A Társaság a vele szerződő jogi személy képviseletében eljáró – a szerződéstaláíró – természetes személy szerződésben megadott személyes adatait, továbbálakcímét, e-mail címét és telefonszámát, online azonosítóját szerződés előkészítése,kapcsolattartás, a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása –összefoglalva a közös érdekkörben felmerülő gazdasági folyamatok támogatása –céljából szerződés teljesítése jogcímén kezeli. Ezen adatok tárolásának időtartama aszerződés megszűnését követő 5 év. A jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén azérintett kiemelt joga, hogy tiltakozzon az adatkezelés ellen. 4.4. A Társaság a vele kötött szerződésben kapcsolatartóként megjelölt – nem aláíró –természetes személy nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, online azonosítójátkapcsolattartás, szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása –összefoglalva a közös érdekkörben felmerülő gazdasági folyamatok támogatása –céljából szerződés teljesítése jogcímén kezeli, figyelemmel arra, hogy a kapcsolattartóa szerződő féllel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll, így ezen adatkezelés azérinett jogait nem érinti hátrányosan. A szerződő fél kijelenti, hogy a kapcsolattartóiminőséghez kapcsolódó adatkezelésről az érintett kapcsolatartót tájékoztatta. Ezenadatok tárolásának időtartama a kapcsolattartói minőség fennállását követő 5 év. 4.5. Valamennyi érintett vonatkozásában a személyes adatok címzettjei: a Társaságvezetője, könyvelési, adózási, üzletkötési feladatokat ellátó adatfeldolgozói, hivatal.4.6. A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülhetnek adózás, könyveléscéljából a társaság által megbízott könyvelő irodának, hivatalnak. 4.7. Az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha arra valamely szerződés vagyszerződéskötési szándék keretében van szükség (Preambulum 44.) ha az a szerződésmegkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges(6 cikk (1) b./). Így szerződés teljesítése jogcímén az e pontban írtak szerintkezelhetők a szerződési ajánlatok keretében gyűjtött személyes adatok is.Ajánlattételkor, illetve fogadáskor erről a Társaság köteles az ajánlattevőt, illetve azajánlat címzettjét tájékoztatni kell.Tájékoztatás jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelésről5.1. A jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén a kezelhető adatok körére, azadatkezelés céljára, az adatok tárolásának időtartamára, a címzettekre az alapulszolgáló jogszabály rendelkezései irányadók. 5.2. A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintetthozzájárulásától független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg. Azérintettel az adatkezelés megkezdése előtt ezesetben közölni kell, hogy azadatkezelés kötelező, továbbá az érintettet az adatkezelés megkezdése előttegyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatosminden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, azadatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés4. oldal
ZEBRA AUTÓSISKOLA ÉS MOTOROS ISKOLAJÓKAI IMRE EV.ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozójogi kötelezettség alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. Atájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira ésjogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhetaz előbbi információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalásnyilvánosságra hozatalával is.6. Tájékoztatás adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából végzettadatkezelésről6.1. A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó ésszámviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vele üzletikapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait. A kezeltadatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-aalapján különösen: adószám, név, cím, adózási státusz, a számvitelről szóló 2000. éviC. törvény 167.§-a alapján: név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagyszervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy,valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatainés a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása, aszemélyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján: vállalkozóiigazolvány száma, őstermelői igazolvány száma, adóazonosító jel. 6.2. A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszonymegszűnését követő 8 év. 6.3. A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, könyvviteli, bérszámfejtési,társadalombiztosítási feladatait ellátó adatfeldolgozói. 7 .Az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelmemiatti adatkezelés(1) Az érintett életének vagy más létfontosságú érdekének vagy más természetesszemély érdekeinek védelme szintén jogalapot teremthet az adatkezelésre. Ilyen esetáll fenn természetes személy esetén, ha egészségügyi szolgáltatást vesz igénybe vagyjárványok terjedésének megállítása miatt kerül sor az adatkezelésre.8. Tájékoztatás a Levéltári törvény szerint maradandó értékű iratokra vonatkozóadatkezelésről8.1. A Társaság jogi kötelezettsége teljesítése jogcímén kezeli a köziratokról, aközlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény(Levéltári törvény) szerint maradandó értékűnek minősülő iratait abból a célból,hogy a Társaság irattári anyagának maradandó értékű része épségben és használhatóállapotban a jövő nemzedékei számára is fennmaradjon. Az adattárolás ideje: aközlevéltár részére történő átadásig. 8.2. A személyes adatok címzettjei: a Társaság vezetője. 9. Az érintett jogainak elősegítése5. oldal

ZEBRA AUTÓSISKOLA ÉS MOTOROS ISKOLAJÓKAI IMRE EV.ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 9.1. A Társaság valamennyi adatkezelése során köteles biztosítani az érintett jogainakgyakorlását.IV. FEJEZETLÁTOGATÓI ADATKEZELÉS A TÁRSASÁG HONLAPJÁN – TÁJÉKOZTATÁSSÜTIK (COOKIE) ALKALMAZÁSÁRÓL1. A honlapra látogatót a honlapon tájékoztatni kell a sütik alkalmazásáról, és ehhez –a technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik kivételével – ahozzájárulását kell kérni. 2. Általános tájékoztatás a sütikről 2.1. A süti (angolul „cookie”) egy olyan adat, amit a meglátogatott weboldal küld alátogató böngészőjének (változónév-érték formában), hogy az eltárolja és későbbugyanaz a weboldal be is tudja tölteni a tartalmát. A sütinek lehet érvényessége,érvényes lehet a böngésző bezárásáig, de korlátlan ideig is. A későbbiekben mindenHTTP(S) kérésnél ezeket az adatokat is elküldi a böngésző a szervernek. Ezáltal afelhasználó gépén lévő adatokat módosítja.2.2. A modern weboldalszolgáltatások természeténél fogva szükség van sütikre,melynek funkciója, hogy egy felhasználót megjelöljön (például, hogy belépett azoldalra) és annak megfelelően tudja a következőkben kezelni, akár későbbivisszatérésekor azonosítani. A veszélye abban rejlik, hogy erről a felhasználónak nemminden esetben van tudomása és alkalmas lehet arra, hogy felhasználót kövesse aweboldal üzemeltetője vagy más szolgáltató, akinek a tartalma be van építve azoldalban (pl. Facebook, Google Analytics), ezáltal profil jön létre róla, ebben azesetben pedig a süti tartalma személyes adatnak tekinthető.2.3. A sütik fajtái: 2.3.1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik:amelyek nélkül az oldal egyszerűen nem működne funkcionálisan, ezek afelhasználó azonosításához, pl. annak kezeléséhez szükséges, hogy belépett-e, mittett a kosárba stb. Ez jellemzően egy session-id letárolása, a többi adat a szerverenkerül tárolásra, ami így biztonságosabb. Van biztonsági vonatkozása, ha a sessionsüti értéke nem jól van generálva, akkor session-hijacking támadás veszélye fennáll,ezért feltétlenül szükséges, hogy megfelelően legyenek ezek az értékek generálva.Más terminológiák session cookie-nak hívnak minden sütit, amik a böngészőből valókilépéskor törlődnek (egy session egy böngészőhasználat az elindítástól a kilépésig).2.3.2. Használatot elősegítő sütik: így azokat a sütiket szoktál nevezni, amelyekmegjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné afelhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállításiadatokat jelentik. 2.3.3. Teljesítményt biztosító sütik: bár nem sok közük van a “teljesítmény”-hez,általában így nevezik azokat a sütiket, amelyek információkat gyűjtenek afelhasználónak a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről,kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics,AdWords, vagy Yandex.ru sütik). Ezek a látogatóról profilalkotás készítésérealkalmasak.6. oldal

ZEBRA AUTÓSISKOLA ÉS MOTOROS ISKOLAJÓKAI IMRE EV.ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A Google Analytics sütikről itt tájékozódhat:https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usageA Google AdWords sütikről itt tájékozódhat:https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu2.4. A sütik használatát elfogadni, azokat engedélyezni nem kötelező. Visszaállíthatjaböngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás.A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat• Google Chrome:https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu• Firefox:https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn• Microsoft Internet Explorer 11:http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11• Microsoft Internet Explorer 10:http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7• Microsoft Internet Explorer 9:http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9• Microsoft Internet Explorer 8:http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8• Microsoft Edge:http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq• Safari:https://support.apple.com/hu-hu/HT201265Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül. 3 . Tájékoztatás a Társaság honlapján alkalmazott sütikről, illetvea látogatás soránlétrejövő adatokról3.1. A látogatás során kezelt adatkör: Társaságunk honlapja a weboldal használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokatrögzítheti és kezelheti:• az látogató által használt IP cím,• a böngésző típusa,• a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),• látogatás időpontja,• a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás.• kattintás. Ezeket az adatokat maximum 90 napig őrizzük meg és elsősorban biztonsági incidensek vizsgálatához használhatjuk.3.2. A honlapon alkalmazott sütik3.2.1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik7. oldal

ZEBRA AUTÓSISKOLA ÉS MOTOROS ISKOLAJÓKAI IMRE EV.ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása. Ezek a sütikahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesenés teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhetőszolgáltatásokat, így – többek között- különösen a látogató által az adott oldalakonvégzett műveletek megjegyzésétvagy a bejelentkezett felhasználó azonosítását egylátogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuálislátogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával asütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint azinformációs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény(Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése, amely szerint a szolgáltató a szolgáltatás nyújtásacéljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásáhoztechnikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételekazonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kellüzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása soránalkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor,ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célokteljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükségesmértékben és ideig.3.2.1. Használatot elősegítő sütik:Ezek megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné afelhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállításiadatokat jelentik. Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása.Az adatkezelés célja:Aszolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élménynövelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele. Ez az adat jellemzően a felhasználó gépén van, a weboldal csak hozzáfér és felismer(het)i általaa látogatót. 3.2.2. Teljesítményt biztosító sütik: Információkat gyűjtenek a felhasználónak a meglátogatott weboldalon belüliviselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.Az adatkezelés célja: a honlap elemzése, reklámajánlatok küldése. V. FEJEZETTÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓLI. Az érintett jogai röviden összefoglalva:1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése 2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg4. Az érintett hozzáférési joga5. A helyesbítéshez való jog6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)8. oldal

ZEBRA AUTÓSISKOLA ÉS MOTOROS ISKOLAJÓKAI IMRE EV.ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 7. Az adatkezelés korlátozásához való jog8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség9. Az adathordozhatósághoz való jog10. A tiltakozáshoz való jog11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást12. Korlátozások13. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről14. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)15. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog16. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jogII. Az érintett jogai részletesen: 1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásánakelősegítése 1.1. Az adatkezelőnek az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozóvalamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető éskönnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kellnyújtania, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Azinformációkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utatis – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogymás módon igazolták az érintett személyazonosságát.1.2. Az adatkezelőnek elő kell segítenie az érintett jogainak a gyakorlását. 1.3. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelembeérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogaigyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. E határidő aRendeletben írt feltételekkel további két hónappal meghosszabbítható. amelyről azérintettet tájékoztatni kell. 1.4. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán,késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belültájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogyaz érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bíróságijogorvoslati jogával.1.5. Az adatkezelő az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást ésintézkedést díjmentesen biztosítja, azonban a Rendeletben írt esetekben díjszámítható fel. A részletes szabályok a Rendelet 12 cikke alatt találhatók.2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik9. oldal

ZEBRA AUTÓSISKOLA ÉS MOTOROS ISKOLAJÓKAI IMRE EV.ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2.1. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről ésinformációkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Ennekkeretében az érintettet tájékoztatni kell:a) az adatkezelő és képviselője kilétéről és elérhetőségeiről, b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeiről (ha van ilyen), c) a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelésjogalapjáról,d) jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagyharmadik fél jogos érdekeiről, e) a személyes adatok címzettjeiről – akikkel a személyes adatot közlik -, illetve acímzettek kategóriáiról, ha van ilyen; e) adott esetben annak tényéről, hogy az adatkezelő harmadik országba vagynemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat.2.2. A tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítsa érdekében az adatkezelőnek azérintettet a következő kiegészítő információkról kell tájékoztatnia: a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezenidőtartam meghatározásának szempontjairól;b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozószemélyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésénekkorlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint azérintett adathordozhatósághoz való jogáról;c) az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulásbármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti avisszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéseskötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy azérintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetségeskövetkezményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;f) az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamintlegalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, és arra vonatkozóan érthetőinformációkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézvemilyen várható következményekkel bír.2.3. Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból továbbiadatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell azérintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.Az előzetes tájékozódáshoz való jog részletes szabályait a Rendelet 13. cikketartalmazza. 3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha aszemélyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg3.1. Ha az adatkezelő a személyes adatokat nem az érintettől szerezte meg, azérintettet az adatkezelőnek a személyes adatok megszerzésétől számított legkésőbbegy hónapon belül; ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljárahasználják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy havárhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első10. oldal