Vállalási feltételek „B” kategória

 

Képző szerv: PLAY and GAME Kft. / ZEBRA JOGSI

Képzőszerv címe: 1222. Bp. Csatári u.13.

Engedély száma: KGHF/29022-1/2019-ITM

Telefon: +3630/644 3311

E-mail cím: zebrajogsi@gmail.com

Honlap címe: www.zebrajogsi.hu

Cég formája: Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 01-09-943704

Iskolavezető neve: Csorba Csaba, Telefon: 06 70320 4899

Ügyvezető neve: Gyulai Péter

Ügyfélfogadó címe: 1011. Bp. Iskola u. 35/B.

         Telefonszáma: +3630/644 3311;   061 7972832

        Ügyfélfogadás: minden kedden és csütörtökön 13-17 -ig

Telephely: 1011. Bp. Iskola u. 35/B.

Bankszámlaszám: 11600006-00000001-97369948 ERSTE bank

Tanfolyamra való felvétel módja:

Személyesen lehet beiratkozni az iskola ügyfélfogadó irodájában.

Szükséges : -érvényes személyi azonosító okmányok, lakcímkártya

-alapfokú iskolai végzettségről nyilatkozik, hogy elvégezte és az erről szóló

bizonyítványát a hatóságnál az elméleti vizsgakor köteles eredetiben bemutatni

-orvosi alkalmasságot igazoló okirat első példánya ( I. csop. alkalmasság)

-a tanuló meghatalmazása az iskola részére adatainak kezelésére a tanfolyam és

vizsgaügyintézés során

-a tandíj első részletének befizetése

Tanfolyamra jelentkezés feltételei:

-a tanfolyam elkezdéséhez min. 16 és fél éves kor ( 18 év alatt törvényes képviselő

hozzájárulása)

-a fent említett szükséges és érvényes okmányok bemutatása

-az iskolánál megkötött tanulmányi szerződés

-első tandíjrészlet befizetése

Vizsgára bocsátás feltételei:

-elméleti vizsgához min. 16 és háromnegyed éves kor , valamint az elméleti  tanfolyam

elvégzése

-az első KRESZ vizsgát a tanfolyam kezdetétől számított 9 hónapon belül kell

tenni, ha ez sikertelen akkor a tanfolyam kezdetétől számított 1 éven belül kell sikeres KRESZ vizsgát tenni. A sikeres KRESZ vizsga 2 évig érvényes!

-alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány bemutatása (eredeti példány, v .közjegyző

  1. kiállító által hitelesített példány, v . szeményazonosító okmányba Magyarországon bejegy-

zett, saját jogon szerzett doktori cím)

-kitöltött és aláírt jelentkezési lap

-érvényes orvosi alkalmassági igazolás

-gyakorlati vizsgához min. 17 éves kor

-kötelező óraszám (29) levezetése, illetve az előírt menettávolság (580km) teljesítése

-vizsgadíj befizetése

Elméleti tanfolyam: kötelező óraszám 28 (45 perces órák)

-közlekedési ismeretek: 16 óra

-vezetési elmélet: 8 óra

-szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 4 óra

Elméleti tanfolyam helye:1011. Bp. Iskola u. 35/B

Gyakorlati oktatás: -sikeres KRESZ vizsga után lehet megkezdeni

-a tanórák 50 percesek

-alapoktatás/járműkezelés: 9 óra

-városi vezetés: 14 óra

-országúti vezetés: 4 óra

-éjszakai vezetés: 2 óra

Alapoktatásban napi 2 tanórát vezethet a tanuló. Fő oktatásban 2 órát- ugyanaznap további 2 tanórát vezethet, de közben min. 1 óra pihenőt kell tartani.

Gyakorlati oktatás helyszínei: 1112. Bp. Budaőrsi út 1092/6. hrsz.

  • 1141 Bp. Mogyoródi út 32.
  • 1033 Bp. Mozaik u. 5.
  • 1195 Bp. Vas Gereben u. 2.-4.

Választható járművek  a gyakorlati képzésben:

Opel Astra, SuzukiS-Cross, Dacia Duster, Toyota Yaris, Opel Corsa, Peugeot 306, SuzukiSX4

Opel Kadett (automata váltós)

Hiányzás pótlása: Az elméleti előadások pótlása ingyenes bármely párhuzamosan futó azonos kategóriájú tanfolyamban.

Gyakorlati óra kimaradás az oktatóval egyeztetett módon pótolható.

Tandíj befizetése: Elmélet: -tantermi oktatás esetén 39.990 Ft (NEM tartalmazza az elméleti vizsga

díját, ill. tartalmazza az otthoni gyakorláshoz szükséges CD-t.)

ami a tandíj első részlete és beiratkozáskor fizetendő.

-e-learning oktatás esetén 39.990 Ft(tartalmazza az elméleti

oktatáshoz a tananyagot és NEM tartalmazza az elméleti vizsgadíjat)

ami a tandíj első részlete és beiratkozáskor fizetendő.

Gyakorlat: 8.000 Ft-tól / tanóra

Pótóra: 8.000 Ft-tól / tanóra

Gyors jogosítvány (Heti minimum 6 óra vezetés garantált): gyakorlati óra díja: 11.000 Ft / tanóra

– Áthelyezett tanulók esetében a beiratkozás díja 20 000 Ft, az alap

tanóra: 11.000 Ft / tanóra

A tandíj az ügyfélszolgálati irodában fizethető be: -készpénzben

-banki átutalással

Bankszámlaszám: 11600006-00000001-97369948 ERSTE bank

Tanuló áthelyezése: A tanuló a képzés során kérheti áthelyezését másik képzőszervhez.

–   Az iskolavezető 3 munkanapon belül kiállítja (három példányban) a

„Képzési Igazolás” nyomtatványt , melyen szerepel az addig teljesített

órák pontos száma.

-A nyomtatvány kiadásakor a felek elszámolnak a befizetésekkel és

teljesítésekkel.

A befogadó képzőszervnél ezt a nyomtatványt  át kell adni, és az iskola

vezetője intézkedik az áthelyezési eljárás elindításáról.

Amennyiben egy tanuló a Zebra Jogsi-nál kívánja folytatni a képzést, úgy a régi iskola

által kitöltött 2 db „Képzési Igazolás”- t kérünk , valamint az átiratkozás díját :

20 000 Ft-ot.

Engedélyező hatóság:

Építési és Közlekedési Minisztérium 1054 Budapest, Alkotmány utca u. 5.

https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium
info@ebm.gov.hu

A tanuló jogai és kötelezettségei:

-a tanuló köteles beiratkozáskor a 8 ált. iskola elvégzését hitelt érdemlő módon igazolni

-a tanuló köteles az elméleti tanfolyamon részt venni, tantermi tanfolyam esetén, ha a hiányzás meghaladja a kötelező óraszám 10%-át, pótolni kell az elmulasztott órák témakörével megegyező foglalkozáson.

-a  mozgáskorlátozott, vagy siket tanulót a képzés elméleti tantárgyainak tantermi foglalkozásain való részvétel alól – kérésére – az iskolavezető mentesíti. A mentesített tanulók felkészítésében a képző szerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint működik közre.

-a tanuló köteles a megkötött részletfizetési szerződés díjrészletét befizetni

-elméleti vizsgát a tanfolyam első napjától számított 9 hónapon belül kell tenni. Ha a tanuló nem jelenik meg a vizsgaeseményen, az nem számít vizsgának. Sikertelen vizsga esetén 3 hónappal hosszabbodik a határidő és a tanfolyam kezdetétől számított 1 éven belül kell sikeres vizsgát tenni.

A vizsgán az érvényes személyazonosító okmányokat be kell mutatni, ennek hiányában nem vizsgázhat.

A sikeres elméleti vizsgától számított 2 éven belül kell az összes vizsgát sikeresen teljesíteni, azaz az elméleti KRESZ vizsga 2 évig érvényes.

Sikertelen elméleti vizsga esetén pótvizsgára  a Vizsgaközpont 1119. Bp. Petzvál J. u. 39. szám alatti főosztályán lehet jelentkezni, ugyanitt fizetendő a pótvizsgadíj  is.

Az ötödik sikertelen forgalmi vizsga után a tanulónak PÁV vizsgálaton kell részt vennie.

-a tanuló a képzés során oktatót ill. gépkocsit  cserélhet az iskolavezetővel egyeztetve.

-a gyakorlati vezetés időpontja az oktató és a tanuló közös megállapodásával jön létre.

– a tanulónak vezetésre képes állapotban kell lennie- nem állhat alkohol v. drog hatása alatt. (ellenkező esetben a tanóra nem kerül megtartásra, az előre megbeszélt tanóra díját meg kell fizetnie a tanulónak)

-tanórát lemondani az óra kezdete előtt legkésőbb 48 órával lehet, ellenkező esetben a távolmaradás hiányzásnak minősül.

-hiányzás esetén az adott időben befizetett óradíjat elveszíti. Az elmaradt órákat köteles a vezetési karton „ További oktatási órák” rovatban igazolva teljesíteni és annak tandíját az iskolánál ismételten befizetni.

-az  előre megbeszélt helyen és időben mind az oktató, mind a tanuló köteles egyaránt 20 percet várakozni az esetleges előre nem látható késések  miatt .

– az orvosi vizsgálat során előírt korlátozást (kontaktlencse v. szemüveg) a tanuló mind a vezetési órák , mind a vizsgák során köteles betartani. Ha a vizsga kontaktlencse v. szemüveg hiánya miatt nem tartható meg, az anyagi felelősség a tanulót terheli.

A gyakorlati tandíjak a  szerződéskötés időpontjában érvényesek, a kalkuláció alapjául szolgáló költségek változása esetén (Hatósági előírások, üzemanyagár-változás) változhatnak. Az autósiskola az árváltoztatás jogát fenntartja.

-az oktatójárművet  az iskola biztosítja a tanuló számára.

-ha a tanuló már rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel, vagy vizsgaigazolással, a vizsgák alkalmával azt köteles a vizsgabiztosnak bemutatni .

A vizsgadíjakat az aktuális vizsga előtt kell befizetni. A gyakorlati vizsgák ideje – díjfizetés szempontjából – tanórának minősül! Alapvizsgát csak a képzőszerv intézheti.!

Vizsgadíjak: „B”kat.       :KRESZ:  4 600Ft

Forgalom: 11 000Ft

össz: 15 600Ft

A vizsgadíjakat az aktuális vizsgák előtt kell befizetni, a Vizsgaközpont a 1119. Bp. Petzvál J . u. 39. alatti pénztárba

Közúti elsősegélynyújtó tanfolyam és vizsga:

a vizsgákat a Magyar Vöröskereszt szervezi.

  1. Bp. Arany J. u. 31. Tel: 06-1-374-1300 www.voroskereszt.hu

vizsgadíj: 8 200 Ft ( a Vöröskereszt által kiadott csekken fizetendő)

a Vöröskereszt számlájára befizetett vizsgadíj a tárgyévet követő év elteltével elévül, ezután csak a mindenkor aktuális vizsgadíj újbóli befizetésével lehet.

-Elsősegélynyújtás vizsga alól mentesülnek külön jogszabály alapján:

-orvostudományi egyetemen szerzett orvosi , fogorvosi, gyógyszerészi

-állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi

-védőnői, dietetikus, mentőtiszti , gyógytornász, egészségügyi szakoktatói, diplomás ápolói oklevéllel rendelkezők

-közegészségügyi – járványügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek

-egészségügyi szakközépiskolát végzettek

-1969.07.01. és 1983.12.31. között „D” kategóriára vezetői engedélyt vagy „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt szerzett

-1984.01.01. után bármely kategóriára vezetői engedélyt, „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt, „Mezőgazdasági vontató”, „Segédmotoros kerékpár”, „Lassú jármű” kategóriában közúti járművezetői jogosultságot szerzett

Vezetői engedély kiadása: A vizsgaközpont a sikeres vizsgáról kiállított vizsgaigazolást, az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére küldi meg.

Az utolsó sikeres vizsga utáni 4. munkanapon, személyi igazolvány, lakcímkártya, és az „Elsősegély” vizsgát igazoló lap felmutatásával, ill. az eredeti orvosi alkalmassági igazolás bemutatásával kérvényezhető a vezetői engedély kiállítása bármely Kormányablaknál ügyfélfogadási időben.

Ha már van vezetői engedélye, kategóriabővítésre vigye magával azt. Ebben az esetben 4 000 Ft a kiváltás díja.

Külföldieknél feltétel az érvényes tartózkodási engedély (min . 6 hónap) vagy állandó bejelentett magyarországi lakcím.

Köszönöm megtisztelő figyelmét! Jó tanulást és sikerekben gazdag felkészülést  a vizsgákra!